Ministry of Economics signed a contract with „Sqilline Business Solutions“ Ltd

Ministry of Economics signed a contract with „Sqilline Business Solutions“ Ltd

  • company News
  • 5 years ago

Prilojenie-3

Tender documentation in а public invitation with а subject: "Supply and implementation of Server" under DBFP: BG16RFOP002-2.001-1251-S01, scheme "Improvement of productive capacity" of the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", co-financed by the European Union through the European Fund for Regional Development.


Септември 2016

Тръжна документация по публична покана с предмет: „Доставка и имплементиране на Сървър“ по ДБФП: BG16RFOP002-2.001-1251-С01 по схема:  „Подобряване на производствения капацитет“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Решение за откриване на процедура

Публична покана

Декларация на кандидата

Изисквания към офертите

Методика за оценка на офертите

Оферта

Проектодоговор

Технически спецификации

Юни 2016

Тръжна документация по публична покана с предмет: „Доставка и имплементиране на Обособена позиция 1:  Софтуер за превенция на онкологични заболявания и Обособена позиция 2: Сървър“ по ДБФП: BG16RFOP002-2.001-1251-С01 по схема:  „Подобряване на производствения капацитет“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Образец на оферта за участие

Декларация на кандидата

Архив Документи

Решение за прекратяване

  • Share this article:

More News & Highlights