Sqilline получава подкрепа за преодоляване на последстията от COVID-19

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД, подписа договор BG16RFOP002-2.073-22660-C01 от 28.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проект BG16RFOP002-2.073-22660-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Share this article:

More News & Highlights

News

Results & Insights from the Second National Study on Pediatric Cancers Survival

Bucharest, February 15, 2024 - Sqilline Health SRL played a key role in unveiling Romania's second national study on childhood cancers survival alongside the Dăruiește...

Read more...

News

EMA Selects Sqilline Health as Data Partner for Real-World Data and Studies

We are excited to announce that Sqilline Health's Danny Platform has officially been selected as a Data Source for Real-World Data and Studies by the...

Read more...

News

Survival in Pediatric Cancers in Romania Symposium to Feature Sqilline’s Partnership with Daruieste Aripi Association and RSPOH

Bucharest, February 15, 2024 – Sqilline Health SRL is honoured to participate in the event "Survival in Pediatric Cancers in Romania – Current State, Outlook,...

Read more...