Sqilline получава подкрепа за преодоляване на последстията от COVID-19

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД, подписа договор BG16RFOP002-2.073-22660-C01 от 28.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проект BG16RFOP002-2.073-22660-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Share this article:

More News & Highlights

News

Real-World Data Analysis of Breast Cancer Guidelines Adherence Using Danny Platform

April 16, 2024, the internationally peer-reviewed novel open-access journal, Clinical Surgical Oncology, published the study "Nationwide Analysis of Breast Cancer Guidelines Adherence in Bulgaria,” where...

Read more...

Highlights

Sqilline Scientific Research Project Flow

Is there a clinical problem you want to solve? Do you have a hypothesis you want to test? Do you want to clarify your research...

Read more...

Highlights

Health data as an infrastructure

Health data can be considered a crucial component of healthcare infrastructure, as it forms the basis for decision-making, research, policy development, and patient care within...

Read more...