Sqilline получава подкрепа за преодоляване на последстията от COVID-19

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД, подписа договор BG16RFOP002-2.073-22660-C01 от 28.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проект BG16RFOP002-2.073-22660-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Share this article:

More News & Highlights

Highlights

How to measure value in cancer immunotherapy

One of the most fundamental questions facing any health care system is whether the resources invested are achieving the maximum result. Another way of phrasing...

Read more...

Case Studies

85% of patients for Rare Diseases screening selected via Danny Analytics

Empowering physicians in real-time to identify eligible patients for Pompe, Gaucher, and Fabry screening via Danny Analytics AI algorithm Sqilline and a leading pharmaceutical company have...

Read more...

News

Sqilline с подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1354-C01 от 20.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект:...

Read more...