Sqilline получава подкрепа за преодоляване на последстията от COVID-19

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД, подписа договор BG16RFOP002-2.073-22660-C01 от 28.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проект BG16RFOP002-2.073-22660-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Share this article:

More News & Highlights

News

What if we could change the common approach to clinical trials?

Desislava Mihaylova, CEO and Founder, Sqilline At Sqilline, we listen to the people we work with and often ask ourselves what if… This was the...

Read more...

Highlights

Breaking Barriers in Healthcare Data Interoperability: The Danny Platform Solutions

Mihail Jekov, CTO and Partner, Sqilline Electronic Health Records (EHRs) contain a large quantity of machine-readable data. However, institutions choose different EHR vendors, and the...

Read more...

News

Sqilline and Fundeni Clinical Institute unite through a strategic partnership for access to high-quality Real-World Data

Sqilline is proud to announce its partnership with The Fundeni Clinical Institute in Romania. The focus of this partnership is the deployment of the analytic...

Read more...