Sqilline с подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1354-C01 от 20.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Share this article:

More News & Highlights

News

Real-World Data Analysis of Breast Cancer Guidelines Adherence Using Danny Platform

April 16, 2024, the internationally peer-reviewed novel open-access journal, Clinical Surgical Oncology, published the study "Nationwide Analysis of Breast Cancer Guidelines Adherence in Bulgaria,” where...

Read more...

Highlights

Sqilline Scientific Research Project Flow

Is there a clinical problem you want to solve? Do you have a hypothesis you want to test? Do you want to clarify your research...

Read more...

Highlights

Health data as an infrastructure

Health data can be considered a crucial component of healthcare infrastructure, as it forms the basis for decision-making, research, policy development, and patient care within...

Read more...