Sqilline с подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1354-C01 от 20.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Share this article:

More News & Highlights

News

What if we could change the common approach to clinical trials?

Desislava Mihaylova, CEO and Founder, Sqilline At Sqilline, we listen to the people we work with and often ask ourselves what if… This was the...

Read more...

Highlights

Breaking Barriers in Healthcare Data Interoperability: The Danny Platform Solutions

Mihail Jekov, CTO and Partner, Sqilline Electronic Health Records (EHRs) contain a large quantity of machine-readable data. However, institutions choose different EHR vendors, and the...

Read more...

News

Sqilline and Fundeni Clinical Institute unite through a strategic partnership for access to high-quality Real-World Data

Sqilline is proud to announce its partnership with The Fundeni Clinical Institute in Romania. The focus of this partnership is the deployment of the analytic...

Read more...