Sqilline с подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

СКИЛЛАЙН БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1354-C01 от 20.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Share this article:

More News & Highlights

Highlights

Health data as an infrastructure

Health data can be considered a crucial component of healthcare infrastructure, as it forms the basis for decision-making, research, policy development, and patient care within...

Read more...

News

Lung Cancer Real-world Evidence Secondary Use of Data: A Non-Interventional Study

Description of clinical study: Non-Interventional Study for Analysis of Molecular Diagnostics and Treatment Patterns in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients (Newly Diagnosed and Relapses...

Read more...

News

ChatGPT for Health Data

Desislava Mihaylova founded the company for processing and analyzing Big Data, Sqilline, and a personal tragedy pushed her towards the healthcare sector. The company has...

Read more...